คลังบทความ

รายละเอียด

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น แผนกฝากครรภ์ กรุงเทพมหานคร

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2552
2552
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ