คลังบทความ

รายละเอียด

ผลของการพัฒนาผู้เรียนตามลักษณะการเรียนรู้ VARK ต่อความคิดสร้างสรรค์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
ผศ.ศุภวรรณ ธนุภาพรังสรรค์ (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
ผศ.สกาวเดือน โอดมี (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2566 หน้า 1-11
2566
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ