คลังบทความ

รายละเอียด

วิสัยทัศน์ และภาวะผู้นำของพยาบาลในการผลักดันทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ของระบบการดูแลสุขภาพโลก

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความอื่นๆ
-
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารพยาบาล ปีที่ 70 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2564 หน้า 62 - 71
2564
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ