คลังบทความ

รายละเอียด

เก้าอี้สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อช่วยเคลื่อนที่และเคลื่อนย้าย

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
สิ่งประดิษฐ์
-
คณะกายภาพบำบัด
คุณพิชญา มัดหา (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คุณกิตติกา โคตรคำ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คุณธเนศ ยิ้มตระกูล (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คุณธีราธร เทวรุ่งสัจจา (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คุณศิริรัตน์ ยอดคำ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คุณนิศารัตน์ ถาวรศาสนวงศ์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

อนุสิทธิบัตร
ได้รับการรับรองอนุสิทธิบัตร เลขที่ 21697 จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566
2566
25 พ.ค. 2566
20 ส.ค. 2569
ครบ
ไม่ระบุ