คลังบทความ

รายละเอียด

ธาราบำบัดต่อการทำงานของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ในผู้ป่วยสมองพิการ: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
อาจารย์สิริพิชญ์ เจริญสุขศิริ (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
อาจารย์พิชานัน เมธาจารุนนท์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คณะกายภาพบำบัด

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2565 หน้า 44 - 52
2565
01 ต.ค. 2565
31 ธ.ค. 2565
ครบ
ไม่ระบุ