คลังบทความ

รายละเอียด

ผลของการออกกำลังกายด้วยไทชิต่อท่าทางและการทรงตัวของผู้สูงอายุ

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คุณทิวา มหาพรหม (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
ผศ.สุปรีดา มั่นคง (ผู้เขียนร่วม)
ผศ.ดร.ศุภร วงศ์วทัญญู (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2560 หน้า 50 - 65
2560
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ