คลังบทความ

รายละเอียด

Instructional model development to enhance the ability to create nursing innovation

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
ดร.ชญาภรณ์ เอกธรรมสุทธ (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
ผศ.ดร.วิชัย เสวกงาม (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
รศ.ดร.กัญญดา ประจุศิลป (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
International Journal of Innovation and Learning (Int. J. Innovation and Learning), Vol. 32, No. 2, 2022 หน้า 222 - 238
2565
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ