คลังบทความ

รายละเอียด

ความสามารถในการทรงตัว ความมั่นใจในการทรงตัว และคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนของอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
อาจารย์สิริพิชญ์ เจริญสุขศิริ (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
คณะกายภาพบำบัด
คุณอภิสุดา อ้วนแก้ว (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (J Med Health Sci) ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 เดือนเมษายน 2565 หน้า 1 - 14
2565
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ