คลังบทความ

รายละเอียด

การศึกษาจิตวิญญาณในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คุณอุบลรัตน์ ศักดิ์ทอง (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
รศ.ดร.กัญญดา ประจุศิลป (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2565 หน้า 520 - 527
2565
01 ม.ค. 2565
30 เม.ย. 2565
ครบ
ไม่ระบุ