คลังบทความ

รายละเอียด

การศึกษาบทบาทวิสัญญีพยาบาล

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คุณทัตพิชา อุปศรี (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
รศ.ดร.กัญญดา ประจุศิลป (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2565 หน้า 494 - 501
2565
01 ม.ค. 2565
30 เม.ย. 2565
ครบ
ไม่ระบุ