คลังบทความ

รายละเอียด

ผลของการใช้รูปแบบการดูแลตามมาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยเด็กระบบทางเดินหายใจติดเชื้อเฉียบพลันร่วมกับการคัดกรองด้วยระบบสัญญาณเตือนอาการเปลี่ยนแปลงต่อความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพ

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คุณอรวิชชา ศรีขาวรส (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
รศ.ดร.กัญญดา ประจุศิลป (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน พ.ศ. 2565 หน้า 51 - 64
2565
01 ม.ค. 2565
30 เม.ย. 2565
ครบ
ไม่ระบุ