คลังบทความ

รายละเอียด

Self-Efficacy of Exercise in Older Adults with Diabetes: A Concept Analysis

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
ผศ.ดร.สมศักดิ์ โทจำปา (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
อาจารย์ชวภณ สารข้าวคำ (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์
ดร.ศิริกนก กลั่นขจร (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
อาจารย์รุ่งทิวา บุญประคม (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
ดร.อัมราภรณ์ ภู่ระย้า (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
อาจารย์วุฒิชัย สหัสเตโช (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

อื่นๆ
วารสาร Jurnal Ners Vol. 15, No. 1, April 2020 หน้า 105 -112
2563
01 เม.ย. 2563
30 เม.ย. 2563
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ