คลังบทความ

รายละเอียด

การจัดการท่องเที่ยวบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ตีพิมพ์ในวารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2557)
2553
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ