ทุนวิจัย

รายละเอียด

ผลของการนวดฝ่าเท้าในการลดภาวะแทรกซ้อนของการเกิดความดันโลหิตต่ำ ตะคริว ในระหว่างฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง [Effects of Reflexology to decrease complication: Hyponatemia and cramp during on Hemodialysis in Chronic Renal Failure Patients]
ผศ.จินตนา อาจสันเที๊ยะ (ประธานโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
คุณสุกัญญา อนันต์ศิริประภา (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ

ไม่แสดงข้อมูล
มี
17 ส.ค. 2550
มี
ตีพิมพ์ที่
วารสารการพยาบาลทหารบก ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2553
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2553