คลังบทความ

รายละเอียด

ผลของการนวดฝ่าเท้าในการลดภาวะแทรกซ้อนของการเกิดความดันโลหิตต่ำ ตะคริว ในระหว่างฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์
คุณสุกัญญา อนันต์ศิริประภา (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารการพยาบาลทหารบก ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2553
2553
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ