ทุนวิจัย

รายละเอียด

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนรู้ บทบาทพยาบาลวิชาชีพและความพึงพอใจต่อการฝึกปฏิบัติภายใต้การสอนโดยพยาบาลพี่เลี้ยงแบบหนึ่งต่อหนึ่งของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 : กรณีศึกษาในสถานศึกษาเอกชน
ดร.อารี ชีวเกษมสุข (ประธานโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.ดร.นันทนา น้ำฝน (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์ณิชาภา วุฒิวัฒน์ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่มี
01 ม.ค. 2549
ไม่มี