คลังบทความ

รายละเอียด

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนรู้ บทบาทพยาบาลวิชาชีพและความพึงพอใจต่อการฝึกปฏิบัติภายใต้การสอนโดยพยาบาลพี่เลี้ยงแบบหนึ่งต่อหนึ่งของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 : กรณีศึกษาในสถานศึกษาเอกชน

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
ดร.อารี ชีวเกษมสุข (ผู้เขียนหลัก)
คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.ดร.นันทนา น้ำฝน (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์ณิชาภา วุฒิวัฒน์ (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่ระบุ
วารสารพยาบาลสาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2549
2549
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ