ทุนวิจัย

รายละเอียด

การเปรียบเทียบประสิทธิผลการบันทึกตามกระบวนการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลโดยใช้รูปแบบการบันทึกที่มีโครงสร้างร่วมกับแผนผังความคิดกับรูปแบบเชิงบรรยาย
ดร.อารี ชีวเกษมสุข (ประธานโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์ธนิดา เธียรธำรงสุข (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่มี
01 ม.ค. 2548
ไม่มี