คลังบทความ

รายละเอียด

การเปรียบเทียบประสิทธิผลการบันทึกตามกระบวนการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลโดยใช้รูปแบบการบันทึกที่มีโครงสร้างร่วมกับแผนผังความคิดกับรูปแบบเชิงบรรยาย

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
ดร.อารี ชีวเกษมสุข (ผู้เขียนหลัก)
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์ธนิดา เธียรธำรงสุข (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์

อื่นๆ
Oral presentation ณ ประเทศสิงคโปร์ (12-14 ก.ค. 2549) 6th Asia Pacific Nurse Convention
2549
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ