ทุนวิจัย

รายละเอียด

ประสิทธิภาพการดูแลตนเองโดยใช้โปรแกรมธรรมชาติบำบัดส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินสุลินที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้
ผศ.จินตนา อาจสันเที๊ยะ (ประธานโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
มี
2547
มี
ตีพิมพ์ที่
Oral presentation ณ ประเทศสิงคโปร์ (12-14 ก.ค. 2549) 6th Asia Pacific Nurse Convention
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2549

เรื่อง ประสิทธิภาพการดูแลตนเองโดยใช้โปรแกรมธรรมชาติบำบัดส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งพาอินสุลินที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้
ตีพิมพ์ที่
6th Asia Pacific Nurse Convention วันที่ 12 - 14 ก.ค. 2549 ณ ประเทศสิงคโปร์
ปี
2549