ทุนวิจัย

รายละเอียด

ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ของพยาบาลกับความสนใจในการเลือกศึกษาต่อสาขาการพยาบาลของนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 6  เขตกรุงเทพมหานคร
ผศ.มงคล การุณงามพรรณ (ประธานโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์รสลิน เอี่ยมยิ่งพานิช (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
ดร.สุวรรณี ละออปักษิณ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
01 ม.ค. 2542
ไม่ระบุ
ตีพิมพ์ที่
วารสารพยาบาลสาธารณสุข Vol.16 No.1 เดือนมกราคม - เมษายน 2545 หน้า 21 - 30
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2545

เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ของพยาบาลและวิชาชีพการพยาบาลกับความสนใจในการเลือกศึกษาต่อสาขาการพยาบาลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร
ตีพิมพ์ที่
การประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 2 จัดโดยสภาการพยาบาล ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ วันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2544
ปี
2544