คลังบทความ

รายละเอียด

ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ของพยาบาลและวิชาชีพการพยาบาลกับความสนใจในการเลือกศึกษาต่อสาขาการพยาบาลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
ผศ.มงคล การุณงามพรรณ (ผู้เขียนหลัก)
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์รสลิน เอี่ยมยิ่งพานิช (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
ดร.สุวรรณี ละออปักษิณ (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารพยาบาลสาธารณสุข Vol.16 No.1 เดือนมกราคม - เมษายน 2545 หน้า 21 - 30
2545
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ครบ
ไม่ระบุ