คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุรีย์ นฤมิตเลิศ ( Juree Narumitlert )
juree@slc.ac.th

ผลงานมากกว่า 5 ปีย้อนหลัง


ชื่อบทความ
ประเภท
ปีที่ตีพิมพ์
ไม่มีข้อมูล

ชื่อโครงการวิจัย
วันที่อนุมัติ
ไม่มีข้อมูล

01 ก.ย. 2564
1 ปี 0 เดือน 26 วัน