คณะพยาบาลศาสตร์


อาจารย์ นรินพร วโรภาสตระกูล ( Narinporn Waropastrakul )
narinporn@slc.ac.th