คณะพยาบาลศาสตร์


รองศาสตราจารย์ สุภาวดี เครือโชติกุล ( Mrs.Supawadee Kruachottikul )
supawadee.k@slc.ac.th