ทุนวิจัย

รายละเอียด

การศึกษาเปรียบเทียบการสอบคัดเลือกนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์ระหว่างการจัดสอบหนึ่งรอบกับการจัดสอบสองรอบ
รศ.ดร.ประภา ลิ้มประสูตร (ประธานโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
ดร.สุวรรณี ละออปักษิณ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
2538
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ