ทุนวิจัย

รายละเอียด

คุณภาพชีวิตผู้ป่วยเบาหวาน และความดันโลหิตสูง : กรณีศึกษาตำบลหนองหัวฟาน อ.ขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คุณสมหมาย หาญอนุสรณ์ (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่มี
ไม่ระบุ
ไม่มี
ตีพิมพ์ที่
วารสารคุณภาพการพยาบาล ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2553)
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2553

เรื่อง คุณภาพชีวิตผู้ป่วยเบาหวาน และความดันโลหิตสูง : กรณีศึกษาตำบลหนองหัวฟาน อ.ขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
ตีพิมพ์ที่
Poster presentation ในการประชุมวิชาการการทบทวนบทบาทพยาบาล (ชุมชน) สู่การเป็นภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบการพยาบาล สภาการพยาบาล วันที่ 27 - 29 ต.ค.2551 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ
ปี
2551