ทุนวิจัย

รายละเอียด

การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังเชิงรุก : กรณีศึกษาตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.ดร.นันทนา น้ำฝน (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
คุณพงษ์ศักดิ์ ธนวชิรกุล (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ

ไม่แสดงข้อมูล
มี
2550
มี
ตีพิมพ์ที่
วารสารพยาบาลตำรวจ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2553
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2553

เรื่อง การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังเชิงรุก : กรณีศึกษาตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
ตีพิมพ์ที่
การประชุมวิชาการการทบทวนบทบาทพยาบาล (ชุมชน) สู่การเป็นภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบการพยาบาล สภาการพยาบาล วันที่ 27 - 29 ต.ค.2551 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ
ปี
2551