ทุนวิจัย

รายละเอียด

การพัฒนาอาชีวอนามัยชุมชน : กรณีศึกษาตำบลชีวึก อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา
คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.ดร.เรวดีทรรศน์ รอบคอบ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
คุณนรินทร์ สุวรรณาโค (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่มี
2550
ไม่มี
เรื่อง การพัฒนาอาชีวอนามัยชุมชน : กรณีศึกษาตำบลชีวึก
ตีพิมพ์ที่
Proceeding of the Silver Jubilee International Conference on “Toward the Modern Challenges of Nursing Professional for Sufficiency Health” of Christian University 19-20 November 2009
ปี
2552