ทุนวิจัย

รายละเอียด

การให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาตำบลเมืองนาท อ.ขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คุณสมเกียรติพล พรพิพัฒน์ (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่มี
2550
ไม่มี
เรื่อง การให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาตำบลเมืองนาท อ.ขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
ตีพิมพ์ที่
Proceeding of the Silver Jubilee International Conference on “Toward the Modern Challenges of Nursing Professional for Sufficiency Health” of Christian University 19-20 November 2009
ปี
2552

เรื่อง การให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาตำบลเมืองนาท อ.ขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
ตีพิมพ์ที่
การประชุมวิชาการการทบทวนบทบาทพยาบาล (ชุมชน) สู่การเป็นภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบการพยาบาล สภาการพยาบาล วันที่ 27 - 29 ต.ค.2551 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ
ปี
2551