ทุนวิจัย

รายละเอียด

การดูแลสุขภาพจิตชุมชน : กรณี ศึกษาตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.จินตนา อาจสันเที๊ยะ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
คุณวรรณภา แถมจะโปะ (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
2550
ไม่ระบุ
ตีพิมพ์ที่
Poster presentation ในการประชุมวิชาการการทบทวนบทบาทพยาบาล (ชุมชน) สู่การเป็นภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบการพยาบาล สภาการพยาบาล วันที่ 27 - 29 ต.ค.2551 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2551

ตีพิมพ์ที่
Proceeding of the Silver Jubilee International Conference on “Toward the Modern Challenges of Nursing Professional for Sufficiency Health” of Christian University 19-20 November 2009 (คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน)
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2552