ทุนวิจัย

รายละเอียด

การสนับสนุนทางสังคม การรับรู้สมรรถนะของตนเอง กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น แผนกฝากครรภ์ กรุงเทพมหานคร [social support, Perceived Self-efficacy, and Health Promoting Behaviors in Adolescent Pregnant Women in Antenatal Clinic]
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่มี
13 ธ.ค. 2550
ไม่มี
ตีพิมพ์ที่
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2552
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2552