ทุนวิจัย

รายละเอียด

ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สมรรถนะของตนเอง การเห็นคุณค่าในตนเอง และพฤติกรรมการปฏิบัติงานทางสูติกรรมของนักศึกษาพยาบาล สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์สุดารัตน์ สุวารี (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่มี
2549
ไม่มี
ตีพิมพ์ที่
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน) 2555
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2555

ตีพิมพ์ที่
Proceeding งานประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง บทบาทสถาบันการศึกษาพยาบาลเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ณ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2554

ตีพิมพ์ที่
Thailand Research Expo 2013 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ วันที่ 23 - 27 สิงหาคม 2556
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2556