ทุนวิจัย

รายละเอียด

การพัฒนาเรื่องการใส่สายให้อาหารสำหรับนักศึกษาพยาบาล
ผศ.มงคล การุณงามพรรณ (ประธานโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์สุดารัตน์ สุวารี (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
มี
2549
มี
ตีพิมพ์ที่
Poster presentation ม.มหิดล
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2550

ตีพิมพ์ที่
วารสารคุณภาพการพยาบาล ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2552)
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2552

เรื่อง การพัฒนาสื่อเรื่องการใส่สายให้อาหารสำหรับนักศึกษาพยาบาล
ตีพิมพ์ที่
ประกวดนวัตกรรมสภาการพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี
2550

เรื่อง การพัฒนาสื่อเรื่องการใส่สายให้อาหารสำหรับนักศึกษาพยาบาล
ตีพิมพ์ที่
ได้รับการจดลิขสิทธิ์ 27 มกราคม 2553
ปี
2553