ทุนวิจัย

รายละเอียด

ศักดิ์ศรีและความต้องการด้านศาสนาของคนพิการจากมุมมองคริสต์ศาสนาในสังคมไทย
คณะพยาบาลศาสตร์
ดร.สุวรรณี ละออปักษิณ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่มี
2548
ไม่มี
ไม่ระบุ