ทุนวิจัย

รายละเอียด

Development of an Instrument to Describe Thai Nurses Caring Behaviors for Dying Patients and Their Famililies
ดร.สุภาพร ดาวดี (ประธานโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
คุณแคทธารีน แครบทรี (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่มี
2548
ไม่มี
ไม่ระบุ