ทุนวิจัย

รายละเอียด

ผลของการใช้รูปแบบการเขียนแผนการพยาบาลโดยใช้แผนผังความคิดต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการรับรู้ต่อการเขียนแผนการพยาบาลโดยใช้แผนผังความคิดของนักศึกษาพยาบาล
อาจารย์ธนิดา เธียรธำรงสุข (ประธานโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
ดร.อารี ชีวเกษมสุข (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่มี
2548
ไม่มี
ไม่ระบุ