ทุนวิจัย

รายละเอียด

ผลของการให้คำปรึกษาครอบครัวของผู้ป่วยจิตเวชต่อความสามารถในการดูแลตนเอง และความสามารถของครอบครัวในการประคับประคองผู้ป่วย
อาจารย์นิตยา ศรีจำนง (ประธานโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์ผ่องศรี อิ่มสอน (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
ดร.สุวรรณี ละออปักษิณ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่มี
2547
ไม่มี
ไม่ระบุ