ทุนวิจัย

รายละเอียด

ผลของการพยาบาลที่ยึดหลักการตั้งเป้าหมายร่วมกัน ระหว่างพยาบาล และผู้ป่วยต่อความสามารถในการดูแลตนเองในผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย
อาจารย์มาลี วิชัยดิษฐ์ (ประธานโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
คุณวรรณภา โอดยิ้มพล (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ
พ.ต.หญิงอัจฉรา บุญกาญจน์ (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่มี
2546
ไม่มี
ไม่ระบุ