ทุนวิจัย

รายละเอียด

ความสามารถในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน กับการเยี่ยมบ้านเฉพาะรายครอบครัว
ดร.สุวรรณี ละออปักษิณ (ประธานโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์มยุรา นพพรพันธุ์ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
คุณราตรี อุ่นใจ (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ
คุณสุรางค์รัตน์ วงศ์วิวัฒน์เสรี (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ
คุณวิไลวรรณ อธิมติชัยกุล (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ
คุณนิภาภรณ์ อังสุวรรณ (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่มี
2546
ไม่มี
ไม่ระบุ