ทุนวิจัย

รายละเอียด

กลยุทธ์เพื่อการอยู่รอดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ภายใต้ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ
ผศ.ชณิตา ประดิษฐ์สถาพร (ประธานโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
ดร.สุวรรณี ละออปักษิณ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
2543
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ