ทุนวิจัย

รายละเอียด

ความคิดเห็นของผู้สำเร็จการศึกษาและผู้บังคับบัญชาในด้านความรู้ ทักษะการปฏิบัติ และจรรยาบรรณทางด้านการพยาบาลของผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์
ดร.สุวรรณี ละออปักษิณ (ประธานโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.ชณิตา ประดิษฐ์สถาพร (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
2541
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ