ทุนวิจัย

รายละเอียด

การศึกษาการปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไรแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร
รศ.ดร.กัญญดา ประจุศิลป (ประธานโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
04 มิ.ย. 2563
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ