ทุนวิจัย

รายละเอียด

การฝึกพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสมของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
อาจารย์สุวิมล จอดพิมาย (ประธานโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์อังเนส เจียจวบศิลป์ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
ดร.สุวรรณี ละออปักษิณ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
2541
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ