ทุนวิจัย

รายละเอียด

การรับรู้สมรรถนะของตนในการพยาบาลแบบประคับประคอง
คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.ศศิธร เจริญวุฒิพงศ์ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.พรทรัพย์ ศรีนวลนัด (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
02 ธ.ค. 2562
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ