ทุนวิจัย

รายละเอียด

ผลของกระบวนการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มต่อเจตคติในการดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์
ผศ.ดร.สุวรรณา อนุสันติ (ประธานโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
ดร.สุภาพร ดาวดี (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.เรวดี พิมพ์พิทักษ์ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์ณิชาภา วุฒิวัฒน์ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.ดร.เรวดีทรรศน์ รอบคอบ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
2540
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ