ทุนวิจัย

รายละเอียด

การสำรวจกิจกรรมพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานระดับอำเภอภาคตะวันออก
อาจารย์สุขุมาล พัฒนเศรษฐนนท์ (ประธานโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
ดร.สุวรรณี ละออปักษิณ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
2540
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ