ทุนวิจัย

รายละเอียด

ผลการพัฒนากระบวนการฝึกปฏิบัติการพยาบาลในห้องปฏิบัติการวิชาการพยาบาลพื้นฐาน 2
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์มยุรา นพพรพันธุ์ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์ประภาพรรณ นาคอุดม (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
มี
13 พ.ย. 2555
มี
ไม่ระบุ