ทุนวิจัย

รายละเอียด

ผลของสมาธิเพื่อการเยียวยาของผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังในกรุงเทพมหานครและสุราบายา [The effects of meditation healing exercise in elderly who are living with non-communicable disease in Bangkok and Surabaya]
คณะพยาบาลศาสตร์
Ni Putu Wulan Purnama Sari (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ

ไม่แสดงข้อมูล
มี
21 พ.ย. 2559
มี
ตีพิมพ์ที่
วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561 หน้า 74 - 83
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2561

ตีพิมพ์ที่
Proceeding of The 9th International Nursing Conference: (INC 2018) วันที่ 7 - 8 เมษายน 2561 หน้า 101 - 109
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2561