คลังบทความ

รายละเอียด

ชีวประวัติปูชนียบุคคลของวิชาชีพการพยาบาลสาธารณสุขไทย: ผศ.ดร.อังคณา เหมินทร์

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์
รศ.ดร.สุลี ทองวิเชียร (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
รศ.ดร.จรรยา เสียงเสนาะ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
รศ.ดร.ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
ศ.ดร.พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารพยาบาลสาธารณสุข ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2559
2559
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ